VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’un 11. Maddesinde tanınan hakları ile ilgili olarak veri sahipleri, veri sorumlusu şirketimiz Altar Eko Yaşam Organik Ürünler Anonim Şirketi (Şirket)’ne başvurularını işbu Başvuru Formu aracılığıyla yapabilirler.

Veri Sorumlusu: Altar Eko Yaşam Organik Ürünler Anonim Şirketi

E-mail: [email protected]

Adres: Levent Mah. Manolyalı Sok. No: 2 / İstanbul

Başvuru Yöntemi

Veri sahipleri, haklarına ilişkin başvurularını, Kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

  • Yazılı başvuru halinde, Ek-1’de yer alan formun çıktısı alınarak doldurulur ve imzalanır. Levent Mah. Manolyalı Sok. No: 2 / İstanbul adresine iletilir. Veri sorumlusuna/temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; form doldurularak [email protected] Adresine iletilir. Başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Tarafımıza iletilen Veri Sahibi başvuruları KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Şirket yanıtları ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

EK-1

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

Soyisim:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-Posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

Seçiminiz        KVKK Başvuru Formu Talep Konusu

               1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

               2 Eğer Şirketiniz kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında

                          bilgi talep ediyorum.

               3 Eğer Şirketiniz kişisel verilerimi işliyorsa bunların işlenme amaçlarını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

               4 Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişiler aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

               5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

               6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

                          düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

  1. Silinmesini talep ediyorum.                                         
  2. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.                 

             7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yanıtın;

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

       (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

       (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi

       olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmemiz amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla şirket, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etmek hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: